Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Akcizų lengvatos Lietuvoje: mitai ir tikrovė

Autorius: VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas
Printer Friendly, PDF & Email

Prof. dr. Astrida Miceikienė, VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė

Aušra Nausėdienė, VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto doktorantė

Kiekvienas mokestis turi tikslus. Viena jų – biudžeto pajamų surinkimo. Tačiau akcizai, kaip specifinis mokestis, atlieka ir reguliacinę funkciją,  taip pat padeda įgyvendinti infrastruktūros ir aplinkos apsaugos tikslus. Akcizai atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant įvairias išorės sąnaudas (įskaitant aplinkosaugos) ir kitas išlaidas, susijusias su kelių transportu. Pajamos gautos apmokestinant variklių degalus, turėtų būti panaudojamos kelių gerinimui bei naujų kelių tiesimui, taršos bei nelaimingų atsitikimų  mažinimui.

Pastaruoju metu itin akcentuojama dyzelino akcizo mokesčio lengvatos, skirtos žemės ūkiui, reikšmė valstybės pajamoms. Paanalizuokime ar ši lengvata yra vienintelė ir lemianti ženkliai mažesnes valstybės biudžeto pajamas.

Reikia pabrėžti, kad Lietuvoje akcizais apmokestinami energiniai produktai, kurie naudojami kaip variklių degalai atlieka tikslinio finansavimo funkciją, kadangi dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną ir dyzelinius degalus bei energinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ir skirti naudoti kaip variklių degalai, yra skiriama automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų. Dar vienas labai svarbus tikslas – aplinkos apsauga, kuomet apmokestinant energinius produktus siekiama paskatinti atsakingą energijos išteklių naudojimą mažinant poveikį aplinkai. Aplinkos apsaugos tikslais siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką kiekį, taip prisidedant prie klimato kaitos problemų sprendimo.

2018 metais pritaikytų akcizų lengvatų apimtys pateiktos 1 lentelėje. Iš lentelės matyti, kad dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamam žymėtam dyzelinui valstybė neteko 83 mln. Eur, tai sudaro 36,68 proc. visų akcizų lengvatų apimties.

Paanalizavus visas mokesčių lengvatas ir jų apimtis, pastebime, kad dėl 2018 metais galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų biudžetas neteko apie 1 311,1 mln. eurų pajamų. Akcizo žemės ūkiui lengvata šioje sumoje sudarė 6,33 proc.

1 lentelė. 2018 m. biudžeto pajamų netekimai dėl akcizų lengvatų, mln. eurų (LR Finansų ministerijos informacija)

AKCIZŲ LENGVATŲ RŪŠYS IR APIMTYS, iš viso:

226,3

Dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamam žymėtam dyzelinui

83,0

Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams,

vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutas, atleidimo nuo akcizų

73,1

Dėl mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams

17,3

Dėl sumažinto akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo

alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento

 

16,0

Dėl atleidimo nuo akcizų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, kai jie skirti buitinėms reikmėms

14,6

Dėl atleidimo nuo akcizų apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai

4,9

Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras verslo

reikmėms

3,7

Dėl elektros energijos, jeigu ji tiekiama buitiniams vartotojams ir asmenims, kurie yra paramos gavėjai,

atleidimo nuo akcizų

3,5

Dėl gamtinių dujų, tiekiamų buitiniams vartotojams ir asmenims, kurie yra paramos gavėjai, atleidimo nuo akcizų

2,3

Dėl elektros energijos, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, atleidimo nuo

akcizų

2,1

Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms

2,1

Dėl gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, atleidimo nuo akcizų*

1,2

Dėl gamtinių dujų, skirtų naudoti kaip variklių degalai, atleidimo nuo akcizų*

1,1

Dėl sumažinto akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų

0,6

Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens angliai, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms

0,6

Dėl lengvatos biodegalams

0,2

Įvertinus tai, kad ūkininkai neturi galimybės pasinaudoti kitomis lengvatomis, kuriomis gali pasinaudoti bet kuria veikla užsiimantys juridiniai asmenys (investicijų į technologinį atsinaujinimą lengvata leidžia sumažinti apmokestinamąjį pelną 100 proc. ir nemokėti pelno mokesčio, sumažinti dviguba suma pelno mokestį suteikus paramą ir labdarą ir kt. lengvatomis), akcizo lengvata dyzelinui neatrodo tokia didelė (2 lentelė). Vien tik dėl apmokestinamojo pelno juridiniams asmenims sumažinimo dėl investicijų 2018 m. valstybė negavo 61,8 mln. Eur pelno mokesčio. Dėl suteiktos labdaros ir paramos – negavo 20,1 mln. Eur pajamų. Tai rodo, kad į mokesčių lengvatas reikia žiūrėti labai sistemiškai ir atsakingai.

2 lentelė. 2018 m. biudžeto pajamų netekimai dėl pelno mokesčio lengvatų, mln. Eurų (LR Finansų ministerijos informacija)

PELNO MOKESČIO LENGVATOS IR APIMTYS, iš viso:

183,7

Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų

61,8

Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos

neviršija 300 tūkst. eurų

36,0

Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos

20,1

Dėl pelno mokesčio lengvatos dividendams, neapmokestinamiems pagal Pelno mokesčio įstatymo 35

straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas

9,2

Dėl pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo turto vertės padidėjimo pardavus akcijas (jei ne trumpiau kaip 2 metus turėta daugiau kaip 25 procentus balsus

suteikiančių akcijų)

 

6,8

Dėl laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų

5,9

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas atitinkančių neapmokestinamų draudimo įmonių

gautų gyvybės draudimo įmokų

5,9

Dėl tris kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

5,6

Dėl vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų,

apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifo

5,5

Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų

rinkliavų ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktų lėšų

5,1

Dėl pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos

neviršija 300 tūkst. eurų, apmokestinamojo pelno dalies, atitinkančios 7 250 eurų sumą, apmokestinimo taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusios apmokestinamojo pelno dalies – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Taip pat dėl pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms

nepriskiriamų pajamų, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti

 

 

5,1

Dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai

4,6

Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų kolektyvinio investavimo subjektų

3,4

Lietuva visada deklaravo, kad žemės ūkis yra šalies prioritetinė verslo sritis. Su tuo turi būti siejamos ir mokesčių lengvatos. Manytume, kad valdžia turi iš esmės peržiūrėti mokesčių lengvatas, atlikti analizę – kokios pasekmės būtų atsisakius vienos ar kitos lengvatos, ar įvedus naują lengvatą. Nes dabar realybė dažnai skiriasi nuo sklandančių visuomenėje mitų apie žemės ūkį ir taikomas mokesčių lengvatas šiai verslo sričiai.

MOKESTIS

Netekimai

investicinių pajamų, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną

 

Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų sveikatos priežiūros įstaigų pajamų už

paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų

2,8

Dėl socialinių įmonių apmokestinamajam pelnui taikomo 0 proc. tarifo

2,6

Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų tiesioginių ir kitų kompensacinių išmokų pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės

2,3

Dėl pelno mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys

1,0

Facebook komentarai