Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

Europos komisija paskelbė komunikatą: naujas mokestis pradės veikti

Autorius: prof. dr. Astrida MICEIKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė
Astrida Miceikienė.
Astrida Miceikienė.
Printer Friendly, PDF & Email

Siekiant, kad ES pasiektų iki 2030 m. grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 55 %, palyginti su 1990 m., ir iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, tai yra įvykdytų transformacinius pokyčius, kurių reikia ES ekonomikai, visuomenei ir pramonei, EK paskelbė naują komunikatą klimato ir energetikos priemonių paketui, kuris bus pamatas naujoms darbo vietoms ir atspariai bei tvariai Europos ateities ekonomikai. Iš naujojo mokesčio surinktos lėšos turi patekti į ES biudžetą ir būti skirtos Žaliojo kurso įgyvendinimui, bet jis neturi tapti Europos Sąjungos prekybos apsaugos priemone, pažymi europarlamentarai. Tačiau būtent taip jį mato kai kurios šalys.

Nors ES tenka tik 8 % viso pasaulyje išmetamo CO2 kiekio, Europos komisija komunikate nurodo, kad bus išplėsta anglies dioksido mokesčio bazė. Dėl šio mokesčio plačiai diskutuojama tarp politikų ir verslininkų. Verslininkai teigia ir argumentuoja, kad šio mokesčio taikymas paskatins perkelti verslus į trečiąsias šalis, kuriose šis mokestis netaikomas.

Siekdami apsaugoti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos ir paskatinti ES nepriklausiančias valstybes stiprinti kovą su klimato kaita, Europos Parlamentas šiais metais taip pat priėmė rezoliuciją, kuria siūlo apmokestinti iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamas prekes anglies dioksido mokesčiu. Naujasis mokestis sulaukė daug reakcijų iš Europos gamintojų, suskaidė Europos Parlamento frakcijas, tačiau rezoliucijai pritarė 444 EP nariai, nepritarė 70, o susilaikė 181.

Anglies dioksido mokestis bus imamas už produktus iš šalių, kuriose galioja mažiau griežtos taisyklės nei ES, o tai turėtų užtikrinti, kad importuojamos prekės nebūtų pigesnės už lygiavertį ES pagamintą produktą. Atsižvelgiant į riziką, kad labiau teršiantys sektoriai perkels gamybą į šalis, kuriose šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apribojimai yra lengvesni, šis mokestis galėtų būti esminis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) papildymas.

Liepos 14 d. priimtame komunikate nurodoma, kad anglies dioksidas turi būti apmokestinamas daugiau sektorių, todėl bus gauta daug papildomų teisingai pertvarkai užtikrinti skirtų pajamų, o švarūs sprendimai taps pigesni. Komunikate remiamas didesnis atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas ir energijos taupymas. Tai sudaro palankesnes sąlygas parduoti daugiau naujų švarių transporto priemonių ir švaresnių transporto degalų bei užtikrina, kad pramonė galėtų imtis pertvarkos iniciatyvos, ir suteikia tikrumą, kurio jai reikia norint didinti investicijas ir plėsti inovacijas. Šiame dokumente daug dėmesio skiriama energijos šaltinių apmokestinimui pagal ES klimato ir aplinkos tikslus, taigi praktiškai įgyvendinamas principas „teršėjas moka“. Siekiama, kad iki šiol mažėjęs gamtos pajėgumas pašalinti anglies dioksidą iš atmosferos imtų didėti. Be to, skatindamas pasaulinius kovos su klimato kaita veiksmus, jis padės užtikrinti, kad siekti klimato politikos tikslų nesutrukdytų anglies dioksido nutekėjimo grėsmė.

Kaip teigiama komunikate, atlikta analizė rodo, kad pernelyg pasikliaujant griežtesne reglamentuojamąja politika atsirastų nepagrįstai didelė ekonominė našta, o vien anglies dioksido apmokestinimas nepadėtų pašalinti nuolatinio rinkos nepakankamumo ir ne rinkos keliamų kliūčių. Todėl pasirinktas politikos priemonių derinys užtikrina tinkamą apmokestinimo, tikslų, normų ir paramos priemonių pusiausvyrą (žr. pav.)

a
Šaltinis: EK informacija

Siekdama sustiprinti anglies dioksido apmokestinimo vaidmenį transporto sektoriuje, Komisija siūlo į dabartinę ES ATLPS palaipsniui, 2023–2025 m., įtraukti jūrų sektorių. Ir aviacijos veiklos vykdytojai turės dėti daugiau pastangų, kad sumažintų savo išmetamų teršalų kiekį, todėl Komisija siūlo laipsniškai nustoti šiam sektoriui nemokamai dalyti apyvartinius taršos leidimus, kaip yra dabar. Siekiant aviacijos išmetamųjų teršalų problemą spręsti ir pasauliniu lygmeniu, naudojant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvą bus įgyvendinta Tarptautinės aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema (CORSIA). Toliau vykdysime ir vidaus politiką, ir bendradarbiausime su partneriais tarptautiniu lygmeniu per Tarptautinę jūrų organizaciją ir Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO).

Į energinių produktų mokesčių sistemą įtraukiamos tinkamos paskatos turi ir išsaugoti vidaus rinką, ir remti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Todėl peržiūrėtoje Energijos mokesčių direktyvoje siūloma minimalius mokesčio tarifus, taikomus šildymo ir transporto kurui, suderinti su ES klimato ir aplinkos apsaugos tikslais, kartu mažinant socialinį poveikį. Naujosiomis taisyklėmis bus panaikintos pasenusios išimtys, pavyzdžiui, tos, kurios taikomos aviacijai ir jūrų transportui, ir kitos paskatos naudoti iškastinį kurą, o kartu bus skatinama naudoti švarų kurą.

Žemės ūkiui šiame komunikate papildomo apmokestinimo nenumatyta.

Facebook komentarai

bas

a