Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

brolijos baneriukas

 

 

Zemes ukio technikos brolija

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje išrinkta nauja taryba ir padidinti nario mokesčiai

Autorius: Vytautas RIBIKAUSKAS, medžioklės žinovas
LMŽD išsirinko naują tarybą ir patvirtino naujus narystės mokesčius medžiotojams ir žvejams.
LMŽD išsirinko naują tarybą ir patvirtino naujus narystės mokesčius medžiotojams ir žvejams.
Printer Friendly, PDF & Email

Ketvirtadienį Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus salėje vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų (LMŽD) draugijos neeilinis visuotinis narių suvažiavimas. Kaip „Agroetą“ informavo LMŽD pirmininkas Jonas Talmantas, draugijoje yra 47 nariai. Į suvažiavimą atvyko 38.

Susirinkimui pirmininkauti bendru sutarimu išrinktas Vilniaus medžiotojų draugijos atstovas Vytautas Kucevičius, sekretore - Kauno medžiotojų sąjungos (KMS) administracijos darbuotoja, KMS valdybos narė Anelė Andziulienė. Bendru sutarimu patvirtinta LMŽD tarybos sudaryta suvažiavimo darbotvarkė, išrinkta 3 asmenų balsų skaičiavimo komisija ir pradėtas svarstyti pirmasis darbotvarkės klausimas dėl LMŽD tarybos paleidimo.

Tarybos paleidimo priežastis trumpai nurodė LMŽD pirmininkas J. Talmantas: komisija, susidedanti net iš 39 narių, buvo per daug griozdiška, jos narius sunkiai sekėsi sukviesti į posėdžius. Net  11 Tarybos narių per visą praėjusį kadencijos laikotarpį nedalyvavo nė viename posėdyje. Tokia padėtis labai apsunkino  įvairių klausimų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą. Už tarybos paleidimą balsavo visi LMŽD narių atstovai ir tuomet buvo pereita prie naujos tarybos rinkimo klausimo.

Pabrėždamas, kad LMŽD bus valdoma "iš apačios" J.Talmantas paaiškino naujos tarybos sudarymo principus.

Senojoje taryboje buvo nuspręsta, kad optimalus naujosios tarybos narių skaičius turėtų būti 20 ir dvidešimt pirmuoju būtų pirmininkas (kartu ir LMŽD, ir tarybos pirmininkas). Paskaičiuota, kad tokios sudėties vienam tarybos nario mandatui tektų apie 1 300 draugijos rajonų draugijų narių ir tuo remiantis tarybos narių kvotos padalintos apskritims.

Pagal šią proporciją, pavyzdžiui, 6 177 narius turinčiai Šiaulių apskričiai taryboje skiriamos keturios narių vietos, 4 112 narių Kauno apskričiai – trys, 2 609 narius deklaruojančiai Vilniaus apskričiai – dvi vietos ir t.t.

Tačiau vienos rajonų draugijos pateikia tik medžiotojų skaičių, o kitos ir žvejų. Tad jų narių skaičius gerokai padidėja. LMŽD pirmininkas draugijos valdymą "iš apačios" pagrindė būtent tuo, kad kandidatus į tarybą išrinko pačios apskrityse esančios rajonų draugijos, o suvažiavimas tik patvirtins bendrą tarybos narių sąrašą.

Tačiau tvirtinant naujos tarybos narių sąrašą, iškilo šioks toks nesusipratimas, nes Vilniaus apskritis pateikė 4 kandidatus į tarybą nors turėjo tik 2 mandatų kvotą. Vienas kandidatas atkrito iš karto, nes jį delegavusi Vilniaus MD nėra sumokėjusi nario mokesčio (nauja LMŽD valdžia, atrodo, įves tvarką nario mokesčio surinkimo srityje, nes anksčiau dalis rajonų draugijų mokesčius mokėti centrui vėluodavo net keletą metų).

Ruošiantis balsuoti dėl likusiųjų 3 kandidatų (nors kandidatus privalėjo išsirinkti apskritys, o ne suvažiavimas), vienas iš jų - Širvintų MD valdybos pirmininkas Vygantas Buzys atsisakė mandato ir tuo būdu Vilniaus problema geranoriškai išsisprendė. Tarp kitko, vienas iš dviejų Vilniaus apskrities  kandidatų į tarybą yra Ukmergės MŽD atstovaujantis buvęs LMŽD pirmininko pavaduotoju medžioklei Eugenijus Tijušas. Taryboje išliko ir antrasis buvęs LMŽD pirmininko pavaduotojas žūklei (dabar konsultantas) Egidijus Bukelskis. Balsavimui pateikus visą kandidatų į tarybą sąrašą, "už" balsavo 36 suvažiavime dalyvaujantys draugijos narių atstovai, vienas susilaikė ir vienas balsavime nedalyvavo. Apačių valdymo principu pagrįsta LMŽD taryba  išrinkta likusiai apie 1,5 metų truksiančiai kadencijos daliai.

Jeigu pirmieji suvažiavimo darbotvarkės klausimai  buvo sprendžiami gana sklandžiai ir sparčiai, tai svarstymai dėl nario mokesčio didinimo kiek užsitęsė.

Pirmiausiai J.Talmantas paaiškino, kodėl būtina didinti nario mokestį. Kad LMŽD centras galėtų normaliai funkcionuoti, mokėti visus mokesčius, įskaitant nemažas sumas tarptautinėms medžiotojų organizacijoms, kurioms draugija priklauso (FACE, CIC), išlaikyti draugijos būstinę ir kt. Pasak J.Talmanto, nario mokestis nesikeitė jau daug metų ir LMŽD centras šiandienos sąlygomis jau "nesuduria galą su galu".

Suvažiavimo delegatams pateiktas dar senosios tarybos aprobuotas nario mokesčio dydis, kuris yra 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo (anksčiau buvo atitinkamai 2 Eur ir 1,5 Eur.). Tačiau tarp delegatų atsirado ir kitų pasiūlymų. Daugiausiai neaiškumų kilo dėl mokesčių surinkimo iš žvejų.

Vienose rajonų draugijose žvejai skaitosi nariais ir moka nustatytus mokesčius, kitose žvejai nėra draugijų nariai, o draugijų išnuomotuose vandens telkiniuose meškerioja leidimus nusipirkę per aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą "Alis". Kai kuriose draugijose yra ir žvejai draugijų nariai,  ir meškeriojantys su per "Alis" įsigytais leidimais. Rajonų draugijų atstovams iškilo klausimas, kaip surinkti mokesčius iš draugijų išnuomotuose vandens telkiniuose meškeriojančiųjų, tačiau nesančių draugijos nariais, žvejų. Delegatams pateikus įvairių pasiūlymų, apsistota prie 3 variantų: pirmasis – senosios tarybos patvirtintų mokesčio dydžių – 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo; antrasis – Mažeikių MŽD pasiūlytų 3,5 Eur nuo medžiotojo ir 1,5 Eur nuo žvejo; trečiasis – LMŽD Klaipėdos skyriaus - 3Eur nuo medžiotojo ir 1,5 Eur nuo žvejo.

Kad vienas variantų būtų priimtas, "už" turi balsuoti 50 proc. plius 1 susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus. Po pirmo balsavimo turo nepriimtas nė vienas variantas.

Antrajam balsavimui pateikti du daugiausiai balsų surinkę variantai: 3 Eur ir 2 Eur bei 3 Eur ir 1,5 Eur. Po papildomų atkaklių LMŽD vado aiškinimų ir agitacijos, "už" balsuojant 21 delegatui, buvo priimtas senosios tarybos pasiūlytas mokesčio dydis: 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo. O mokesčių surinkimo iš žvejų mechanizmo nustatymas pavestas naujai išrinktai tarybai.

Kadangi atsistatydino LMŽD revizijos komisija, suvažiavimo pirmininkas bendram balsavimui pateikė ir komisijos atsistatydinimo patvirtinimo, ir naujos komisijos išrinkimo klausimus. Naujoji revizijos komisija išrinkta iš 3 narių, o jos pirmininku tapo dvi kadencijas išbuvęs Kauno medžiotojų sąjungos prezidentas Artūras Kibiša.

Suvažiavimas baigtas neesminiais draugijos įstatų papildymais, nustatant narių mokesčių mokėjimo terminus bei leidžiant tarybos posėdžius pravesti elektroninių ryšių pagalba, nebūtinai nariams susirenkant į vieną vietą.

Vytautas RIBIKAUSKAS

Facebook komentarai